Съвместно изявление относно Стратегическия диалог между САЩ и Република България

25 септември, 2023 г.

На вниманието на медиите

Съвместно изявление относно Стратегическия диалог между САЩ и Република България

Текст на съвместното изявление на правителствата на Съединените американски щати и Република България:

На 25 септември 2023 г. САЩ и България проведоха втория Стратегически диалог на високо равнище за обсъждане на двустранни, регионални и глобални въпроси от приоритетно значение за двете страни. Диалогът съвпада със 120-ата годишнина от началото на дипломатическите отношения между Съединените щати и България и ние отбелязахме този важен момент заедно като приятели, съюзници и партньори. Продължаваме да се фокусираме върху напредъка по следните приоритети:

Общи подходи към глобални и регионални проблеми
Оставаме решително единни в подкрепа на Украйна. Непредизвиканата и неоправдана война на Русия срещу Украйна грубо нарушава международното право, застрашава основания на правила международен ред и подкопава стабилността на Европа, включително сигурността на Черноморския регион. Ние споделяме като цел един сигурен, проспериращ и взаимосвързан Черноморски регион, който е свободен от заплахи за териториалната цялост и от икономическа принуда и злонамерено влияние.

Задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността
Предвид стратегическата позиция на България в региона и в рамките на НАТО, ние разширяваме партньорството си в областта на отбраната за подобряване на сигурността на Балканите и в Черноморския регион, включително чрез съвместното ни участие в многонационалната бойна група на НАТО, домакин на която е България. Нашето стабилно сътрудничество повишава оперативната съвместимост в НАТО, способства напредъка в усилията на България за модернизация на отбраната и доразвива отбранителния индустриален сектор на България.

Разширяване на сътрудничеството в обалстта на икономиката и енергетиката
Отбелязахме значителния напредък на България в диверсификацията на енергийния сектор и по-нататъшното намаляване на зависимостта ѝ от руските енергийни ресурси. Ние работим заедно за създаване на по-устойчив енергиен пазар, разширяване на сътрудничеството ни в областта на ядрената енергетика за граждански цели и ускоряване на прехода към нисковъглеродни и възобновяеми енергийни източници. Планираме да си сътрудничим за разширяване на двустранните търговски и инвестиционни връзки чрез насърчаване на иновациите, въвеждане на ефективно управление на нови технологии и насърчаване на благоприятна бизнес среда и ще обмислим как да разширим сътрудничеството си в областта на нововъзникващите технологии и космическата политика. Възнамеряваме да дадем приоритет на проверката на преките чуждестранни инвестиции с цел гарантиране на националната сигурност.

Защита на демокрацията и укрепване на върховенството на закона
Признавайки значението на задълбочаването и разширяването на нашето сътрудничество за противодействие на чуждестранната дезинформация и пропаганда, ние подписахме Меморандум за разбирателство за противодействие срещу чуждестранното манипулиране на информация. Работим за постигането на осезаеми и практически резултати, които ще спомогнат за опазването на нашите демокрации чрез противодействие на нарастващата заплаха от чуждо зловредно влияние и дезинформация, спонсорирана от държава. Подчертахме също, че продължаваме да полагаме усилия за укрепване на върховенството на закона и за гарантиране на независимостта на съдебната власт, като възнамеряваме да продължим съвместните си усилия за изкореняване на злощастието от трафика на хора.

Разширяване на двустранните връзки
Отбелязахме трайните връзки между нашите два народа и ще продължим да ги поддържаме чрез академичен, културен и професионален обмен. И двете страни приветстваха напредъка на България към включване в Програмата за безвизово пътуване, а Съединените щати потвърдиха подкрепата си за продължаващите усилия на България да изпълни законовите изисквания за приемане в програмата.

Стратегическият диалог беше свикан от съветника на Държавния департамент на САЩ г-н Дерек Шоле и заместник министър-председателя и министър на външните работи на България г-жа Мария Габриел и включваше високопоставени представители на двете правителства.