Раждане

Раждане на американски гражданин извън САЩ

Деца, родени извън САЩ, чиито родители са американски граждани, може да отговарят на изискванията за придобиване на американско гражданство по рождение. Всички американски граждани, родени в чужбина, следва да кандидатстват за Консулско удостоверение за раждане (CRBA). Този документ се издава за ползване като американско удостоверение за раждане.

За дете, родено извън САЩ, може да подадете молба за CRBA във всяко Посолство/Консулство на САЩ, но молбата ще бъде препратена за разглеждане в съответното Посолство/Консулство на САЩ в страната, в която се е родило детето.