Присъствие на трети лица по време на подаване на молба за паспорт или консулско удостоверение за раждане в чужбина

Като правило, членове на семейството могат да присъстват по време на подаване на молба за паспорт или Консулско удостоверение за раждане в чужбина (CRBA). Децата задължително трябва да са придружени от родител/попечител.  Кандидатите за паспорт или CRBA имат възможност да бъдат придружавани и от адвокат.  Присъствието на трети лица, включително адвокати, трябва да отговаря на следните условия с цел ефективното протичане на интервюто и приемане на молбата:

 • Поради ограниченото пространство в чакалнята на Консулския отдел, не се допуска повече от един придружител на кандидат за услуга (или родители/попечители на дете/).
 • Присъствието на адвокат не отменя изискването кандидатът за паспорт или CRBA или родителите/попечителите да се явят лично.
 • Начинът, по който се провежда интервюто за паспорт или CRBA остава изцяло в компетенциите на Консулския служител съгласно нормативната база на Държавния департамент на САЩ.
 • Очаква се адвокатите да са дали юридически съвети на своя клиент преди, а не по време на интервюто и да са разяснили на клиента, че той/тя участва самостоятелно в процеса на подаване на молбата с минимално съдействие от страна на адвоката.
 • Адвокатите нямат право да влизат в юридически пледоарии по време на интервюто пред Консулския служител.
 • Придружаващо лице с изключение на родители/попечители няма право да отговаря на въпросите на Консулския служител от името на кандидата, да обобщава казаното, коригира или да се опитва да разяснява отговора, да прекъсва или да се намесва в отговорите на кандидата на въпроси, зададени от Консулския служител.
 • Ако кандидатът не разбира въпрос, зададен от Консулския служител, трябва да се обърне директно към Консулския служител за разяснение.
 • Единствено Консулският служител има право да определи на какъв език ще се проведе интервюто съобразно нуждата от най-добра комуникация с кандидата. Придружаващото лице не може да изисква интервюто да се проведе на език, който удовлетворява единствено придружаващото лице. Придружаващото лице няма право да изисква присъствието на преводач или да оспорва превода, осигурен от Консулския отдел, ако такъв е необходим.
 • Придружаващото лице няма право да инструктира как да се отговори на въпрос на Консулски служител.
 • Придружаващото лице няма право да оспорва въпрос на Консулски служител по никакъв повод (включително и ако придружаващото лице счита, че въпросът е неподходящ, несвързан или подвеждащ) или да съветва кандидата да не отговаря на въпроса на Консулския служител.  Придружаващо лице няма право да се намесва по никакъв начин в интервюто, провеждано от Консулския служител, с което се цели установяване на факти и обстоятелства, необходими за разглеждане на молбата.
 • По време на подаване на молба за паспорт или CRBA, придружаващото лице няма право да обсъжда или да прави запитвания за други подадени молби.
 • Придружаващото лице има право да си води писмени бележки, но не и да записва интервюто по някакъв начин.
 • Придружаващото лице няма право на има поведение, което пречи на провеждане на интервюто. Като например, да крещи и обижда служители на Консулския отдел, да застрашава националната сигурност на САЩ или мерките за сигурност на Посолството или неговите служители.  Придружаващото лице следва да спазва изискванията на сигурност съгласно политиката на Държавния департамент на САЩ и Посолствата/Консулствата на САЩ, където се провежда интервюто.

Придружаващото лице няма право да има поведение, което нарушава тази политика и/или пречи на провеждане на интервюто.  При нарушаване на горепосочените условия, придружаващото лице ще бъде помолено да спазва правилата и в случай, че не се съобрази, ще бъде помолено да напусне.  Кандидатът за услуга може да продължи интервюто без придружител, в случай, че Консулският служител прецени, че то може да продължи.  Сигурността и опазването на лични данни и информация както на кандидатите за Консулски услуги, така и на служителите на Консулските служби и Посолствата е от първостепенно значение.