Сключване на брак на американски гражданин в България

Ако сте американски гражданин и желаете да сключите брак с български гражданин, българските власти ще изискат от Вас клетвена декларация, подписана пред американски консулски служител, в уверение на това, че сте свободен да сключите граждански брак. Таксата за нотариалната заверка на този документ е 50 щ.д. Услугата се извършва от Имигрантския отдел на Американското посолство от понеделник до петък. Моля, изпратете имейл с имената и датите Ви на раждане на адрес iv_sofia@state.gov, за да уговорите час. Такава декларация не се изисква, ако американският гражданин има двойно гражданство – американско и българско.

Преди да сключите брака, трябва да заверите клетвената декларация в Министерството на външните работи на България.

По правило, в американските посолства или консулства не се извършват бракосъчетания. Валидността на брака не се определя от присъствието на американски дипломатически или консулски служител, а от спазването на закона на страната, в която е сключен бракът. Брачните церемонии в България се извършват в ритуалните зали.

При сключване на брак в България се прилага изискването за постоянно пребиваване. Една от страните по брака трябва да е или български гражданин, или с постоянно пребиваване в България.

По принцип, браковете, които са сключени съобразно закона и са валидни в чужбина, са валидни и в САЩ. Запитванията относно валидността на брак, сключен в чужбина, трябва да бъдат отправяни към Главния прокурор на щата в САЩ, където живеете или възнамерявате да живеете. За да бъде признато от американските власти, брачното свидетелство, издадено от българските власти в ритуалната зала, трябва да бъде легализирано с апостил от Министерството на външните работи на България.