Инвеститорски визи Е-1 и Е-2

Визите за търговия (Е-1) и инвестиции (Е-2) са неимигрантски визи за граждани на страни с подписано двустранно Споразумение за приятелство, търговия и мореплаване със САЩ, които желаят да пребивават в САЩ с една от следните цели: да осъществяват търговия основно между САЩ и страната по договора (Е-1) ; или да развият и ръководят дейността на предприятие, в което чуждестранният  гражданин е инвестирал или е в процес на инвестиране на значителен капитал (Е-2). Визите за търговия (Е-1) и инвестиции (Е-2) са създадени за улесняване и подобряване на икономическите взаимоотношения между САЩ и останалите държави. Те не са предназначени за лица, които желаят просто да пребивават в САЩ. Американското имигрантско законодателство (вижте параграф 101 (а)(15)(Е) от Закона за имиграция и натурализация на САЩ (INA)) изрично повелява, че притежателите на Е-1 визи могат да влизат в САЩ „единствено с цел осъществяването на значителна търговия”, а притежателите на Е-2 виза „единствено с цел да развиват или управляват дейността на компания”, в която той или тя са инвестирали.  Също така, тези визи са неимигрантски и поради това са временни.  Лицата, които желаят да останат в САЩ постоянно, трябва да кандидатстват за съответния вид имигрантска виза.

Договорът 

Двустранното споразумение за инвестиции между САЩ и България (BIT) влезе в сила на 2 юни 1994 г. Това споразумение се счита от Държавния Департамент на САЩ за еквивалент на договор за приятелство, търговия и мореплаване за целите на INA 101(а)(15)(Е). Според него българските граждани могат да кандидатстват единствено за Е-2 визи.

Изисквания за инвеститорските визи (Е-2)

 1. Наличие на двустранен договор за търговия, инвестиции и сътрудничество.
 2. Инвеститорът, независимо дали е частно или юридическо лице, трябва да бъде гражданин на страна, която има подписано споразумение със САЩ.
 3. Кандидатът за виза е инвестирал или е в процес на инвестиране.
 4. Инвестицията трябва да бъде в реално действащо предприятие. Спекулативни или недействащи инвестиции не могат да бъдат разглеждани. Средства в банкови сметки или ценни книжа не се смятат за инвестиция.
 5. Инвестицията трябва да бъде значителна. Тя трябва да бъде достатъчна, за да осигури успешната работа на предприятието. Процентът на инвестицията в нискокапитално предприятие трябва да бъде по-висок от процентът на инвестицията във висококапитално предприятие.
 6. Инвестицията не може да бъде маргинална. Тя трябва да генерира значително по-голям доход от обикновената издръжка на инвеститора и семейстното му, или да има значително икономическо въздействие в САЩ.
 7. Инвеститорът трябва да пребивава в САЩ с цел развитие и управление на предприятието.
 8. Ако кандидатът за виза не е основен инвеститор, той или тя трябва да заема ръководна или надзорна длъжност, или да притежава високо специализирани умения. Обикновените квалифицирани или неквалифицирани работници не могат да кандидатстват за този тип виза.
 9. Кандидатът за инвеститорска виза възнамерява да напусне САЩ след изтичане на Е-2 статута му.

Инвеститорските визи могат да бъдат подновени или удължени само, ако инвестицията продължава да отговаря на изискванията на американското имигрантско законодателство.

Както собствениците, така и служителите на компанията, предмет на инвестицията в САЩ, получават един и същи вид виза Е-2. Законът не прави разграничение между тях.

Кандидатстване на нова компания

За да може да се квалифицира за инвестиция в САЩ, предприятието трябва да отговаря на изискванията на закона, посочени по-горе.

Преди да се пристъпи към издаването на Е-2 виза е необходимо компанията да бъде регистрирана и одобрена от отдел Неимигрантски визи на Американско посолство, София. Това правило важи дори ако кандидатът има одобрена промяна на статута от Департамента по вътрешна сигурност (DHS) в САЩ.

Молбите за регистрация на нови компании трябва да бъдат изпращани по пощата. Те трябва също така да съдържат формуляри DS-160 и DS-156E, снимка и разписка за платена такса за визата.

Ако кандидатът не желае да изпраща документите по пощата, те могат да бъдат донесени лично в Посолството на САЩ в София, всеки работен ден между 15:00 и 15:15 ч. Тези молби няма да бъдат приемани във времето за провеждане на интервюта за визи. Молбите трябва да бъдат подготвени в стандартния формат описан по-долу.  След получаване на молбата, тя ще бъде разгледана от Генералния консул или от началника на отдел неимигрантски визи.

Ако молбата бъде одобрена, компанията е регистрирана и кандидатът бива поканен на интервю.

Ако компанията не се квалифицира за Е-2 статут, кандидатът има право да предостави допълнителни документи. В последствие той/тя има възможността лично да представи случая си по време на интервюто. Ако след това разглеждане компанията все още не може да бъде квалифицирана като инвестиция, молбата за виза получава отказ по член 214 (b) от Закона за имиграция и натурализация на САЩ.

Молбите трябва да бъдат предоставени в папка като отделните части бъдат разделени със заглавна страница или цифрови маркери. Допълнителни документи могат да се представят само, ако са тясно свързани с молбата. Към всички документи, които са на език различен от английски, трябва да бъдат прикачени преводи. Молби, които не отговарят на изисквания формат, ще бъдат разглеждани със закъснение.

Част A  Съдържание 

Тази част трябва да съдържа необходимитедокументи в описаната по-долу последователност:

 • Заглавно писмо, което описва компанията и кандидатстващия за виза. Това писмо трябва да покрива всички изисквания за Е-2 визата, посочени по-долу, както и да разкрива как кандидатът отговаря на тях:
 1. Наличие на двустранен договор между съответната държава и САЩ.
 2. Кандидатът за виза и / или компанията трябва да бъдат от държава, която има подписан договор със САЩ.
 3. Инвеститорът е инвестирал или е в процес на инвестиране.
 4. Инвестицията трябва да бъде в реално действащо предприятие.
 5. Инвестицията трябва да бъде значителна.
 6. Инвестицията трябва да генерира значително по-голям доход от обикновената издръжка на инвеститора.
 7. Кандидатът за виза трябва да бъде в позиция да развива и управлява предприятието.
 8. Ако кандидатът за виза не е основен инвеститор, а нает на работа служител, той трябва да заема ръководна или надзорна длъжност, или да притежава високо специализирани умения, съществени за бизнеса на компанията в САЩ.
 9. Инвеститорът възнамерява да напусне САЩ след изтичане на Е-2 статута му.

Част B  Формуляри

 • Потвърждение за попълнен формуляр DS-160.
 • Цветна снимка (5х5 см на бял фон, направена през последните 6 месеца).
 • Бележка (Мемориален ордер) за платена такса за Е-2 виза (315 щ.д.).
 • Формуляр DS-156E  част І, ІІ и ІІІ (PDF 90 KB)(информацията трябва да съдържа и-мейл адрес).
 • G-28 „Notice of Entry of Appearance as Attorney or Accredited Representative“, включително и-мейл адрес, телефонен и факс номер, ако има такива.

Част 1  Информация за кандидата

За всички кандидати трябва да бъде приложена следната информация:

 • Писмо от работодателя описващо предприятието в САЩ (и в България), длъжност и квалификация на кандидата.
 • Цветно копие на основната паспортна страница и на предишни визи за САЩ.
 • Схема на корпоративната организация на компанията в САЩ , показваща мястото на кандидата в организацията.
 • Подробно резюме, включително и референции с информация за обратна връзка.
 • Дипломи, удостоверения за професионална квалификация и/или писма от предишни работодатели.
 • Подписана декларация за намерението на кандидата да напусне САЩ при прекратяване на Е-2 статута.
 • Копие на І-797 (всяка промяна или удължаване на статута, направена от Службата по имиграция и натурализация на САЩ  (USCIS).
 • Удостоверение за граждански брак (ако има такова).

Част 2  Националност на предприятието 

 • Документи за учредяване на компанията.
 • Съпътстващи закони.
 • Протокол от заседанието.
 • Удостоверение и регистър за акциите.
 • Подробен списък на собствениците и какъв процент притежава всеки от тях.
 • Копие от актуална справка за търговията с акции на българската компания, показваща процента на акциите притежавани от български граждани. Ако акциите на компанията не се търгуват на борсата, моля представете подробно заявление относно свързаните компании, копия от паспортите на мажоритарните собственици и т.н.

Част 3  Инвестиция

Доказателства, че кандидатът е инвестирал или е в процес на инвестиране:

 • Доказателства за произхода на инвестираните пари (Да се разясни източника на средствата и причината, поради която са получени. Доказателствата трябва да включват копия от всички оригинални преводи от местни или чуждестранни банкови сметки).
 • Доказателства, че парите са действително предназначени за инвестицията (фактури, чекове и банкови извлечения с подчертани суми).

Ако купувате вече съществуващо предприятие, моля представете следните документи, ако се отнасят за Вашия случай:

 • Писмо за намеренията.
 • Оценка на бизнес активите.
 • Федерална данъчна декларация на съществуващото предприятие (данъчните формуляри трябва да бъдат копия на подписаните и датирани формуляри, действително подадени към американските данъчни служби).
 • Бизнес лицензи.
 • Договори за лизинг или покупка на собственост.
 • Снимки на съществуващото предприятие.
 • Договор за продажба.
 • Депозитарни документи (да се представят копия на окончателните депозитарни документи за покупката на съществуващото предприятие. Също така, всички копия на извършени преводи от инвеститора, лични или бизнес чекове, подпечатани от банката или финансовата институция, от която парите са били преведени към депозитарна сметка).

Ако създавате ново предприятие, моля представете следните документи, ако се отнасят за Вашия случай:

 • Доказателства за плащания (Представете четливи копия на всички извършени преводи от инвеститора, лични или бизнес чекове, подпечатани от банката или финансовата институция, от която са били платени).
 • Също така, представете четливи копия на всички банкови извлечения, показващи преводи от чекови/спестовни сметки  на инвеститора, предназначени за бизнеса в САЩ.
 • Подписани, датирани валидни документи за покупка или лизинг на помещения за бизнеса, включително доказателства за плащанията.
 • Бизнес лицензи / разрешения.

Част 4  Действителен и работещ бизнес

Това може да бъде доказано с предоставяне на документи като:

 • Годишни отчети.
 • Отчети за продажбите.
 • Статии.
 • Фактури със съответните банкови плащания.
 • Разписки за закупеното бизнес оборудване или инвентар.
 • Други документи, показващи че предприятието произвежда някаква стока или услуга.
 • Снимки на помещенията и оборудването.

 Част 5  Инвестицията трябва да е съществена 

 • Доказателства, че бизнеса, в който ще се инвестира, не е спекулативен.
 • Финансова обвързаност на инвеститора с успешното развиване на бизнеса.
 • Сравнителна съпоставка на инвестираните средства със стойността / цената на бизнеса.
 • Степента на ангажираност на инвеститора може да бъде представена чрез фактури или договори за покупка на оборудване, инвентар, земя, сгради и т.н.
 • Недоказани или незаверени от външна одиторска компания финансови документи, базирани на информация, предоставена само от кандидата за виза, обикновено са недостатъчни  за установяване на същността и статута на предприятието.

 Част 6  Маргиналност

 • Доказателства, че инвестицията е повече от маргинална и генерира по-голям доход от обикновена издръжка.
 • Данъчни декларации за последните три години (копия  от подписаните и датирани декларации, действително подадени пред данъчните власти (RS) .
 • Последните IRS W-2 формуляри за всички служители на компанията.
 • Независими (неконсолидирани) финансови отчети за последните три години.
 • Бизнес план – за нов бизнес (планът трябва да включва специфични подробности за осъществявания бизнес, както и едно, три и пет годишна прогноза за разходите, продажбите, брутния доход, печалбите или загубите).

Част 7  Развитие и управление на предприятието

 • Инвеститорът трябва да притежава поне 50 процента от предприятието.
 • Инвеститорът трябва да демонстрира, че лично развива и управлява предприятието.
 • Инвеститорът контролира управлението на предприятието.

 Част 8  Ако кандидатът за виза не е основен инвеститор, а нает на работа служител, той трябва да заема директорска или надзорна длъжност, или да притежава високо специализирани умения, съществени за бизнеса на компанията в САЩ. (Тази част не се отнася за самите инвеститори, а само за наети на работа служители).

 • Ръководна или надзорна длъжност.
 • Служители с високо специализирани умения, непосредствено необходими на предприятието.

Част 9  Кандидатът за виза възнамерява да напусне САЩ след изтичане на Е-2 статута му

 • Декларация за категоричното намерение за завръщане след изтичане на Е-2 статута.

 По време на интервюто за Е-2 виза

В деня на интервюто от кандидата ще бъдат взети пръстови отпечатъци.

Кандидатите трябва да бъдат готови да обсъждат своя бизнес в подробности. По време на интервюто не могат да присъстват адвокати или финансови съветници. В края на интервюто консулският служител ще реши дали бизнесът и кандидатът отговарят на изискванията за тази виза.

Ако Е-2 визата бъде отказана, консулът ще предостави писмо с причините за отказа като цитира съответните параграфи от закона. Решението на консула е окончателно.  

Подновяване на Е статута на компанията

Регистрацията на компания за Е виза трябва да бъде подновявана всяка година. Това става като компанията предостави актуален формуляр DS-156 (E) или по време на кандидатстване за виза, или по пощата. Компании, които не са подновили регистрацията си през последните пет години, може да бъдат отстранени от списъка на регистрираните.

Консулски отдел ще отвори файл за всяка компания и ще пази бизнеспакета две години за нерегистрираните компании, или докато регистрацията изтече за регистрираните компании. 

Молби за Е-2 визи от служители на компании, които вече имат регистрация

Служителите на компании, които вече са регистрирани, могат да кандидатстват за Е виза по стандартната процедура, която можете да намерите на Кандидатстване за виза. В допълнение към стандартните документи, тези кандидати трябва да представят писмо от фирмата относно заеманата от тях позиция и схема на организационната структура на предприятието, показваща позицията на служителя в него.

Ако статутът на компанията e изтекъл, регистрацията трябва да бъде извършена отново. 

Промяна на статута

Инвеститорите, които са променили статута си в САЩ, трябва да следват пълната процедура за кандидатстване. Промяната на статута е валидна само докато кандидатът се намира в САЩ. След като кандидатът е напуснал САЩ, той се нуждае от Е виза, за да се върне и продължи управлението на бизнеса. Промяната на статута не гарантира издаването на виза, нито освобаждава инвеститора от следване на описаната по-горе процедура за предварително подаване на документи в Посолството в София.

Съпрузи и деца

Съпрузи и неженени деца под 21 години, независимо от тяхната националност, които желаят да придружат или да се присъединят към основния кандидат в САЩ,  се нуждаят от производна Е-2 виза. Ако кандидатстват отделно от основния кандидат, се изискват копия от документ за граждански брак и/или удостоверения за раждане на децата. Съпрузи и деца, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основния кандидат, а да го посещават само за ваканции, могат да кандидатстват за посетителска (В2) виза.

Влизане в САЩ

Кандидатите трябва да знаят, че издаването на виза не е гаранция за влизане в САЩ. Американската служба за гранична и митническа защита (CBP) има право да откаже достъп до САЩ. Освен това, нейните служители определят периода на разрешен престой в САЩ.

Връзка с нас

Допълнителна информация относно процедурата по регистрация можете да получите на имейл NIV_Sofia@state.gov, или на телефон 02 937 5291.